دزدگیر

مشخصات فنس الکتریکی

مشخصات فنس الکتریکی مدل امنیتی

فنس الکتریکی گریز در مدل های امنیتی سری ERX دارای قابلیت های تکنیکی ویژه است. در این مبحث تکنیک های سامانه گریز در حفاظت پیرامونی برشمرده شده است.
تماس