شتر مرغ

فنس الکتریکی شتر مرغ

نقش حصار الکتریکی در نگهداری شتر مرغ

حصارهای الکتریکی یکی از ابزارهای مفید و موثر برای پرورش دهندگان شترمرغ است. به وسیله  فنس الکتریکی می توان شتر مرغ ها را در برابر شکارچیان طبیعی این حیوان مانند روباه و سمور محافظت نمود.
تماس