فنس

green fence

چرا هزینه حصار سنتی و پرچین گران است؟

به طور معمول افکار عمومی جامعه سنتی کشاورزی هرچیزی که پولی مستقیم برای خرید آن صرف می شود را هزینه می داند. و امکان بدست آوردن هر چیزی بدون خرج پول مستقیم، درآمد محسوب می شود.
گزارش شبکه های خبری در مورد فنس الکتریکی گریز

بازتاب فنس الکتریکی گریز در رسانه های خبری

خبر گزاری برنا نوشت : فنس الکتریکی هوشمند محصولی است که به جای شوک الکتریکی، حس برق گرفتگی را به سارق یا فرد متجاوز القاء می کند. این سامانه  به نوعی شوک برق را شبیه سازی می کند و عوارض برق گرفتگی ندارد.
تماس