مکانیزم ماشه

قلاده الکترونیک سگ نگهبان

قلاده الکترونیک سگ نگهبان

قلاده الکترونیک سگ نگهبان بوسیله مکانیزم ماشه در فنس الکتریکی فعال می شود. در صورت ورود سارق، مکانیزم ماشه به صورت خودکار با رها سازی سگ نگهبان، امنیت در حفاظت پیرامونی را تقویت می نماید. در فنس الکتریکی گریز می توان قلاده الکترونیک را از راه دور به وسیله تلفن همراه کنترل نمود.
تماس