گریز

electric shock

فنس الکتریکی بازدارنده و شوک آور است

سیستم فنس الکتریکی گریز با قابلیت تطبیق پذیری در شرایط تعرض می تواند با کاهش یا افزایش دامنه ضربان موجب جلوگیری موثر از ورود افراد متجاوز به حریم خصوصی شود.میزان قدرت بازدارندگی درحصار الکتریکی گریز بوسیله تجهیزاتی مانند ژول متر قابل محاسبه است.
alarm and alert

هشدار گویا

هشدار گویا قابلیت ویژه برای فنس الکتریکی گریز است. در صورت ورود سارق به محوطه شما صدای هشدار گویای بصورت انلاین از افلاین طریق بلندگوهای نصب شده در محوطه پخش می شود.
تماس