رده( class ): مقره یا عایق الکتریکی

راسته (Order ) :کورنر

نام (Name): قرقره گوشه Corner pulley

شناسه (ID) : شماره فنی PPC2030  

_

این قطعه جهت هدایت سیم های استیل و عایق سازی قطبیت در سیستم های دو قطبی و چند قطبی مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد چندگانه این محصول موجب سهولت واطمینان از نحوه عملکرد حصارالکتریکی میشود.

Specification Index
Corner Pulley
PPC2030Commercial name
30*30*20
Size: mm
1.6mmGroove depth
4mmGroove width
2Number of side bumps
yesUV Resistance
10mmSide bump radius
0.15mmSide bump thickness
2.27%Elongation
15.2-17KvMax voltage tolerance
1%<Voltage Leakage tolerance in 100% Hu
air=1 2.3-2.5Permitting 50-60Hz
0.00001*0.1-5loss tangent
تماس