_

فنس الکتریکی گریز شبیه ساز برق گرفتگی  است !

فنس الکتریکی گریز یک شبیه ساز برق گرفتگی است.در نظر بیشتر مردم وقتی صحبت از حصار الکتریکی یا فنس برقی می شود گمان به برق گرفتگی و یا شوک مرگ آور دارند . به همین دلیل یکی از رسالت های تولید کننده  فنس الکتریکی فرهنگ سازی برای تامین آرامش ناشی از این تصور است . تبیین مکانیزم برق و برق گرفتگی نیازمند شناخت مولفه های موثر در برق شامل ولتاژ  و جریان است. حال انکه تعریف مکانیزم فنس برقی نیازمند برخورداری از اصول دانش الکترونیک می باشد. برای بیان ساده فنس شوک آور که باور اثرات کشندگی در آن وجود نداشته باشد تعریف درست از ضربه و یا ضربان الکتریکی لازم است. فنس الکتریکی گریز یک شبیه ساز برق گرفتگی است. توجه داشته باشیم فنس های برقی که برای کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند دارای تنوع محصولات است.  نمی توان ازیک سیستم مرکزی برای تمامی اهداف و کاربردها استفاده نمود.
_

فنس الکتریکی گریز فقط شوک آور نیست !

فنس الکتریکی گریز فقط شوک آور نیست. شوک الکتریکی تنها به جهت ایجاد رفلکس عصبی در موجودات زنده مورد استفاده قرار می گیرد .  با توجه به نوع کاربرد، سامانه گریز مجهز به دامنه زیادی از مشخصات تلفیق شده با مکانیزم القای برق گرفتگی ساخته می شود. به طور مثال هدف از نصب سامانه حصار الکتریکی می تواند دور کردن حیوانات از باغ و مزارع تحت کشت باشد. دستگاههای نیرو زا یا همان نیرو دهنده ها در حصار الکتریکی می بایستی قادر به کنترل شرایط اتصال با زمین و یا محافظت از حیوان باشند. به عبارت دیگر سیستم مرکزی باید  قابلیت تنظیم میزان ضربه الکتریکی  را به اندازه جثه حیوان  داشته باشد. در صورت غیر استاندارد بودن دستگاه  ایمنی انسان و یا حیوان دستخوش خطر می شود .

1 Comment

دیدگاهتان را بنویسید

تماس