باغ

سیم خاردار یا حصارالکتریکی؟

شواهدی موجود است که یک اتفاق خطرناک دیگر هم در تصور برخی مصرف کنندگان سیم های خاردار بوجود می آید. برخی برای جلوگیری از ورود سارقین و یا جلوگیری از تردد حیوانات، اقدام به اتصال برق شهر به سیم های خاردار می کنند.
تماس