_

فنس الکتریکی گریز بازدارنده و شوک آور است

یکی از خصوصیات مهم در فنس الکتریکی گریز بازدارنده بودن آن در مقابل ورود غیر مجاز است. ازآنجایی که تجهیزات امنیتی مرسوم عمدتآ هشدار دهنده هستند، ایجاد ضربات الکتریکی شوک آور بر روی نرده ها نقش مهم در بازدارندگی دارد. سیستم فنس الکتریکی گریز با قابلیت تطبیق پذیری در شرایط تعرض می تواند با کاهش یا افزایش دامنه ضربان موجب جلوگیری موثر از ورود افراد متجاوز به حریم خصوصی شود.میزان قدرت بازدارندگی درحصار الکتریکی گریز بوسیله تجهیزاتی مانند ژول متر قابل محاسبه است.ژول متر و فالت فایندر دو محصول انحصاری و دانش بنیان تولیدی شرکت نوآوران سبز فردا می باشد.

تنظیم و کالیبره نمودن  قدرت بازدارندگی درحصار الکتریکی از دو جنبه حائز اهمیت است. اول تضمین رابطه مطلوب مابین میزان بازدارندگی و ایمنی. و دوم طول عمر سیستم مرکزی و پایداری سامانه حفاظتی . شرکت نوآوران سبز فردا برای محصول حصار الکتریکی گریز، اولین استاندارد ملی ایران را تدوین نموده است و با اطمینان محصولات خود را به مدت 3 سال ضمانت می نماید.

electric shock

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

تماس