_

فنس الکتریکی و دفاع مشروع

یکی از متداول ترین سئوالات متقاضیان فنس الکتریکی دانستن رای و حکم  قانون درباره نصب حصار الکتریکی است. آنها می خواهند بدانند بدبینانه ترین حوادث احتمالی در نصب فنس الکتریکی چیست؟ و آیا در صورت وقوع حوادث پیش بینی نشده مورد حمایت قانون و یا مجازات قانون قرار می گیرند.
در مقالات متعددی که به قلم نویسنده وبسایت رسمی سامانه گریز منتشر شده است، تاکید بسیاری بر ایمنی و استاندارد محصولات فنس الکتریکی گریز است. و اساسا”  حصار الکتریکی گریز را یک شبیه ساز مدرن برق گرفتگی معرفی می نماید که به هیچ جانداری صدمه نمی زند. بازدارندگی در فنس های الکتریکی بر مبنای رفلکس عصبی در برخورد تنظیم می شود و سیستم های هشدار دهنده و یا تجهیزات جانبی متصل شونده  از ادوات مهم در طراحی مهندسی این سامانه امنیتی محسوب می شود. شرکت نوآوران سبز فردا برای ایجاد فرهنگ استفاده از محصولات بازدارنده تاریخچه و خاطرات  خود را در این زمینه منتشر می نماید. ما با توجه به رویدادها و مسایل پیش آمده در طی سالیان گذشته مصمم به انتشار این وقایع هستیم تا دیدگاه روشنی از تصویر اذهان عمومی را پیشاپیش بازگو و به آن پاسخ دهیم. بنابر این هدف و رسالت مجموعه گریز آگاهی بخشیدن و روشن نمودن همه ابعاد موضوع حفاظت پیرامونی به وسیله فنس الکتریکی است. زیرا معتقدیم که انتخاب حصار الکتریکی یک امنیت حداکثری برای اماکن اعم از تجاری و مسکونی و یا مناطق استراتژیک محسوب می شود .
رابطه فنس الکتریکی و قانون
_

رابطه فنس الکتریکی و قانون

مساله اساسی متقاضیان نصب فنس الکتریکی، خطرات احتمالی در اثر  ترس ناشی از شوک غافلگیر کننده برخورد با دیوار الکتریکی و متعاقب آن سقوط  سارق از روی ارتفاع دیوار است.
ازمحتوای قوانین جاری کشور که بر پایه شرع و مدنیت اجتماعی تنظیم و اجرا می گردد، بر می آید که هیچ کس حق آسیب زدن به دیگری را برای اعمال قانون شخصی و احققاق حق از دست رفته را ندارد. اما در بخشی از قوانین مستند به ماده 156 قانون مجازات اسلامی با ذکرمصادیقی  از دفاع مشروع چنین آمده است:
_

تعریف مصداقی قانون، برای دفاع مشروع

هر گاه کسی بخاطر دفاع از تمامیت جسمانی، آبرویی و امنیت مال  خود و یا یکی از نزدیکان خود و یا هر شخص دیگری که نیازمند کمک و مساعدت می باشد با رعایت کامل شرایط پیش بینی شده در قانون مرتکب رفتاری شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، به جهت مشروع و قانونی بودن اصل دفاع، عمل ارتکابی او جنبه ی مجرمانه ی مفروضی خود را از دست داده و چنین شخصی مسئولیت کیفری و یا حتی مدنی ندارد.
با این تعریف مستندا به تبصره یک ماده ی 156 ق.م.ا دفاع از کسی که مسئولیت محافظت از او بر عهده ی دفاع کننده است و یا ناتوان از مراقبت و دفاع از خود می باشد همینطور کسی که امکان استمداد نداشته باشد نیز جایز است.
 مواد قانونی که در آن نصب فنس الکتریکی می تواند از مصادیق دفاع مشروع باشد را بیان می کنیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

تماس